Politica de Confidențialitate și Protecție a Datelor

La PSIHOLOG.APP, ne preocupă protejarea datelor tale personale și respectarea confidențialității tale. Această politică descrie modul în care colectăm, folosim și protejăm datele tale personale atunci când utilizezi platforma noastră.

I. CINE SUNTEM NOI?

PSIHOLOG.APP este o platformă online dezvoltată de I&I Entertainment SRL, cu sediul social pe Str. Petre Vancea nr 15, Mansarda, Ap. 27A, Iași, ROMANIA, Înregistrată la Registru Comerțului cu numărul J22/2023/2013, CUI 32551474.

PSIHOLOG.APP prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (Regulamentul) și a celorlalte prevederi legale aplicabile în materia prelucrării datelor cu caracter personal. Această notă de informare descrie de ce și cum prelucrăm datele cu caracter personal și oferă informații privind drepturile voastre atunci când Societatea acționează ca Operator de date cu caracter personal.

 

II. CUM NE PUTEȚI CONTACTA?

E-mail: suport@psiholog.app

 

III. DATE ORI CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE SOCIETATE

Politica noastră este de a colecta datele personale necesare în scopurile determinate de activitățile Societății și solicităm utilizatorilor platformei PSIHOLOG.APP să ne comunice acele date cu caracter personal necesare în aceste scopuri.

Datele cu caracter personal pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la voi:

 • Date personale uzuale: nume, prenume, sex, data naşterii/vârsta, cetăţenie;
 • Detalii de contact: adresă de domiciliu/reşedinţă, număr de telefon mobil/fix, număr de fax, adresă de email;
 • Detalii de plată: adresa de facturare, numărul contului bancar sau al cardului bancar/cod IBAN, numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât tine dacă altcineva a efectuat plata unei facturi în numele tău și pentru tine), data de la care cardul bancar este valabil, data expirării cardului bancar;
 • Opinii şi viziuni (pot include date sensibile): orice opinii, comentarii, recenzii şi viziuni pe care ni le transmiteţi sau pe care le postaţi public despre noi pe reţelele de socializare (social media) ori pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice;
 • Date de localizare: locul sau zona în care vă aflaţi sau v-aţi aflat într-un anumit interval de timp (de ex : dacă utilizaţi aplicaţiile noastre cu opţiuni de localizare şi aveţi activate aceste opţiuni).

 

IV. CE TIPURI DE PRELUCRĂRI DE DATE EFECTUEAZĂ SOCIETATEA NOASTRĂ?

Societatea noastră prelucrează date cu caracter personal în scopurile enunțate în prezenta notă de informare, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai multe operațiuni de prelucrare a datelor, după caz, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Societatea poate crea și analiza profiluri utilizând datele cu caracter personal colectate, precum evaluarea de către voi a produselor și serviciilor noastre, segmentarea potențialilor utilizatori pe diverse criterii precum vârstă, sex, cetățenie etc., acestea putând fi folosite pentru a vă transmite comunicări personalizate și a vă oferi informații despre care apreciem că sunt de interes pentru voi despre noi și/sau partenerii noștri.

 

V. SCOPURILE ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

Societatea prelucrează date cu caracter personal în multiple scopuri, iar modalitățile de colectare, baza legală de prelucrare, utilizarea, dezvăluirea, perioadele de păstrare etc. pot fi diferite în funcție de fiecare scop. Putem folosi datele personale pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise în această notă de informare. În cazul în care Societatea va prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele asupra cărora ați fost deja informat și care nu este compatibil cu scopurile pentru care datele au fost colectate inițial/care v-au fost aduse la cunoștință, aceasta va furniza informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.

Prelucrăm datele voastre cu caracter personal în principal în următoarele scopuri:

Prestarea de servicii specifice PSIHOLOG.APP: teste gratuite de autoevaluare a sănătății mintale sau stării emoționale, exerciții la care veți avea acces pe bază de abonament lunar și care vă ajută la menținerea sănătății mintale și echilibrului emoțional.
Exercițiile nu înlocuiesc psihoterapia și/sau consultul și tratamentul psihiatric.

Comunicări de marketing. Comunicarea prin orice mijloace (de exemplu, e-mail, telefon mobil sau fix, mesaje telefonice (SMS-uri), poştă, mesaje transmise pe platformele de socializare sau în persoană), abonare la newsletter sau furnizarea altor informaţii care v-ar putea interesa.

În cazul vizitării site-urilor noastre este posibil să prelucrăm unele informații în scopurile amintite în Politica de cookies afișată pe site-ul/pagina în cauză și/sau pentru prevenirea și detectarea atacurilor paginilor noastre web ori a încercărilor de fraudă.

Gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii şi IT (tehnologia informaţiei). Gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii, gestionarea securităţii noastre IT, realizarea auditurilor de securitate asupra reţelelor noastre IT, emiterea de rapoarte către instituțiile abilitate sau repararea unor erori de sistem.

Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale. Respectarea unor cerințe legale și/sau de reglementare. Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale cu privire la arhivare, raportare, sănătate, securitate, ţinerea evidenţelor și a altor obligații pe care legislația ni le impune.

Gestiunea financiară. Eliberarea bonurilor, a facturilor şi a chitanţelor către voi; primirea plăţilor de la voi inclusiv înregistrarea plăților efectuate de altă persoană în numele vostru; recuperarea debitelor de la voi (inclusiv prin intermediul companiilor specializate în recuperarea de creanţe).

Soluţionarea disputelor. Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În acest context, date se prelucrează și pentru soluționarea eventualelor dispute. Formularea de cereri şi de apărări înaintea autorităţilor publice şi a altor entităţi care soluţionează dispute.

Sondaje. Realizarea de sondaje şi adresarea de întrebări cu scopul de a vă obţine opinia cu privire la serviciile noastre.

 

VI. TEMEIURILE JURIDICE ȘI CONDIȚIILE DE LEGALITATE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRĂRILE DE DATE

Temeiurile juridice ale prelucrării au în vedere dispozițiile Regulamentului și actele normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate la nivelul României și prevederile legislației aplicabile în domeniul de activitate al Societății.

Prelucrarea se întemeiază pe cel puțin una dintre următoarele condiții de legalitate a prelucrării:

 • Prelucrarea poate fi necesară în vederea încheierii raportului juridic/contractului cu utilizatorii ori pentru executarea acestuia;
 • Prelucrarea poate fi necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public;
 • Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice (de exemplu, pentru protejarea stării sănătății mintale);
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de o parte terță, precum:
  • Administrarea activității noastre;
  • Gestionarea riscurilor aflate în legătură cu activitatea noastră;
  • Gestionarea relațiilor noastre cu potențialii utilizatori și utilizatori, inclusiv dar fără a ne limita la prelucrarea în scop de marketing direct
 • Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, gestionarea sesizărilor/reclamațiilor în legătura cu serviciile/produsele noastre, pentru a putea rezolva eventualele aspecte sesizate;
 • Prelucrarea se poate baza pe consimțământul vostru, doar dacă ne aflăm în una dintre ipotezele expres prevăzute de Regulament în acest sens;
 • Prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de către persoana vizată;
 • Prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice.

 

VII. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Păstrăm datele personale prelucrate de noi doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementărilor aplicabile), astfel:

 • Pe durata derulării raportului juridic/contractului pentru datele cu caracter personal necesare în executarea acestuia, inclusiv date cu caracter personal cu care Societatea poate intra în contact în desfășurarea raportului juridic;
 • Pe durata prevăzută de lege în situațiile în care există acte normative aplicabile în acest sens (de exemplu, în cazul registrelor de contabilitate obligatorii și a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară etc.);
 • Până la exercitarea dreptului de opoziție (opt-out) de către voi pentru transmiterea de comunicări comerciale conținând informații și oferte privind serviciile și/sau produsele noastre, precum și cele ale partenerilor noștri;
 • Pe durata aferentă validității cookie-urilor și/sau altor instrumente de colectare și analiză a datelor online sau pe durata de existență a site-ului/paginii relevante, oricare încetează prima, pentru identificatorul online al utilizatorilor noștri și alte date colectate prin cookies și instrumente similare în mediul online aferente site-ului/urilor și a paginilor Societății, inclusiv pe rețele de socializare;
 • Până la retragerea consimțământului pentru prelucrările de date personale întemeiate exclusiv pe consimțământ;
 • Pe perioada de arhivare menționată de lege sau în politicile aplicabile ale Societății, după caz, pentru datele conținute în documentele pentru care legea sau Societatea au prevăzut arhivarea.

 

VIII. DREPTURILE UTILIZATORILOR ȘI MODUL DE EXERCITARE AL ACESTORA

Societatea noastră este responsabilă pentru facilitarea exercitării oricăruia dintre drepturile menționate mai jos.

Pentru protecția datelor utilizatorilor, pentru a preveni abuzul unor persoane rău-voitoare care ar urmări accesul la datele voastre, societatea noastră este posibil să vă solicite parcurgerea prealabilă a unor pași de identificare, pentru a ne asigura că voi sunteți persoana care exercită drepturile mai jos amintite prin intermediul unei solicitări.

Dacă primim o solicitare din partea voastră privind exercitarea oricăruia dintre drepturile de mai jos vă putem cere informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea înainte de a acționa în baza cererii formulate.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic pentru exercitarea drepturilor sale, informațiile vor fi furnizate de societatea noastră tot în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

Dreptul de acces: Aveți dreptul de acces, respectiv de a obține din partea Societății o confirmare dacă aceasta prelucrează sau nu date personale care vă privesc și, în caz afirmativ, de a obține informațiile prevăzute de Regulament cu privire la prelucrarea datelor voastre. În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, aveți dreptul să fiți informat cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 din Regulament referitoare la transfer.
La solicitarea voastră, Societatea furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.

Dreptul la rectificarea datelor: Aveți dreptul de a obține de la Societate rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc, respectiv completarea datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. Atunci când este posibil sau necesar vom face corecții (după caz) pe baza informațiilor actualizate și vă vom informa cu privire la acest aspect, dacă În orice alte ipoteze ori în absența unor cerințe legale, reglementare sau contractuale specifice, perioada noastră de referință pentru păstrarea datelor personale este de minim 3 ani de la data încetării relațiilor/ultimul contact dintre Societate și persoana vizată.

În orice situație, cu excepția situațiilor în care legislația aplicabilă prevede altfel, ștergem datele voastre la momentul la care ne solicitați acest lucru.

Dreptul la ștergerea datelor: Aveți dreptul de a obține din partea Societății ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, cu excepția anumitor ipoteze prevăzute de Regulament, dacă se aplică unul dintre următoarele motive:

 • Datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • Vă retrageți consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea în măsura în care prelucrarea se bazează exclusiv pe consimțământ și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • Vă opuneți prelucrării efectuate în scopul unui interes public ori în scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de o terță parte şi nu există motive legitime care să prevaleze față de interesele/drepturile și libertățile voastre fundamentale în ceea ce priveşte prelucrarea sau vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct;
 • Datele au fost prelucrate ilegal;
 • Datele trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine Societății în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află acesta;
 • Alte situații prevăzute de Regulament în măsura în care sunt aplicabile;

 

Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în următoarele cazuri:

 • Contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Societății să verifice exactitatea datelor;
 • Prelucrarea este ilegală, iar voi vă opuneți ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
 • Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar voi le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau
 • V-ați opus prelucrării în conformitate cu articolului 21 alineatul (1) din Regulament, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 

IX. DREPTUL DE A DEPUNE O PL NGERE SAU O RECLAMAȚIE

Dacă doriți să reclamați aspecte care privesc utilizarea datelor voastre personale, o puteți face prin transmiterea unei sesizări scrise asumate de voi și adresate prin modalitățile indicate în secțiunea II din prezenta notă de informare. Vom analiza și vom răspunde oricărei plângeri pe care o primim. De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

La PSIHOLOG.APP, ne luăm angajamentul de a-ți proteja datele personale și de a furniza servicii de înaltă calitate. Te rugăm să consulți această politică periodic pentru a fi la curent cu practicile noastre privind confidențialitatea și protecția datelor.

Ultima actualizare: 15 septembrie 2023